ทั่วไป

ข่าวล่าสุด !! เริ่มตั้งแต่วันนี้ การรถไฟฯ สั่งงดเดินขบวนรถข้ามจังหวัด 14 ขบวน

ข่าวล่าสุด
ข่าวล่าสุด !! เริ่มวันนี้ การรถไฟฯ สั่งงดเดินขบวนรถข้ามจังหวัด 14 ขบวน

ข่าวล่าสุด /วันนี้ (3 เม.ย.2563) นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่า การรถไฟ แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 5) ข้อ 5 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ให้ประชาชนงดเว้นหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดเว้นแต่ว่ามีความจำเป็น ซึ่งต้องแสดงเหตุผลและก็หลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อีกทั้งต้องรับการตรวจคัดเลือกกรองและจำต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคดังที่ทางราชการกำหนด อันอาจทำให้การเดินทางต้องใช้เวลาเดินทางมากยิ่งกว่าปกติและไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง

ดังนั้น การรถไฟฯ ก็เลยได้ปรับแผนการให้บริการเดินขบวนรถในทางต่างๆเพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดแล้วก็ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ประกาศงดเว้นเดินขบวนรถโดยสารเชิงพาณิชย์ ขบวนรถเร็ว และก็ขบวนรถโดยสารเชิงสังคม ขบวนรถธรรมดาและก็ขบวนรถท้องถิ่น จำนวน 14 ขบวน ที่มีต้นทางปลายทางข้ามเขตจังหวัดทั้งหมด ดังนี้

 1. ขบวนรถเร็วที่ 135 (กรุงเทพ – อุบลราชธานี)
 2. ขบวนรถเร็วที่ 136 (อุบลราชธานี – กรุงเทพ)
 3. ขบวนรถธรรมดาที่ 201 (กรุงเทพ – พิษณุโลก)
 4. ขบวนรถธรรมดาที่ 202 (พิษณุโลก – กรุงเทพ)
 5. ขบวนรถธรรมดาที่ 257 (ธนบุรี – น้ำตก)
 6. ขบวนรถธรรมดาที่ 258 (น้ำตก – ธนบุรี)
 7. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 415 (นครราชสีมา – หนองคาย)
 8. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 418 (หนองคาย – นครราชสีมา)
 9. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 421 (นครราชสีมา – อุบลราชธานี)
 10. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 426 (อุบลราชธานี – นครราชสีมา)
 11. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 439 (ชุมทางแก่งคอย – ชุมทางบัวใหญ่
 12. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 440 (ชุมทางบัวใหญ่ – ชุมทางแก่งคอย)
 13. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 489 (คีรีรัฐนิคม – สุราษฎร์ธานี)
 14. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 490 (สุราษฎร์ธานี – คีรีรัฐนิคม)

สำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางข้ามเขตจังหวัดจะต้องได้รับการตรวจคัดกรองและก็จำเป็นต้องแสดงเหตุผลความต้องการ พร้อมหลักฐานการอนุญาตของบุคลากรข้าราชการตามมาตรการคุ้มครองปกป้องโรงดังที่ทางราชการระบุ ดังนี้ ผู้โดยสารที่ไม่ประสงค์จะเดินทาง สามารถติดต่อขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารที่สถานีรถไฟทุกแห่ง หรือถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์โทร 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *